GDPR


GDPR

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení této směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR")

Správce Agentura Varia s.r.o., se sídlem Rybná 24, 110 00 Praha 1, IČ62064690 zastoupená jednatelem panem Tomášem Krupičkou na základě platného oprávnění k poskytování služeb dle živnostenského rejstříku.

V souvislosti s poskytováním služeb jsme povinni o Vás - klientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání služeb, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním služeb Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování  zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Údaje vedené o Vás obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených službách, výsledcích provedených služeb, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými službami.

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí služeb archivovat. V případech evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestaly být  poskytovány služby naším kosmetickým studiem,  nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.

Vaše práva při poskytování  služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů

Jako klient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním služeb, které Vám poskytuje.

Jako klient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracoval: Tomáš Krupička, Agentura Varia s.r.o., se sídlem Rybná 24, 110 00 Praha 1