Reklamační řád

Reklamační řád kissPERFEKT

Reklamační řád  studia kissPERFEKTS, které provozuje Kiss Perfekt s.r.o., se sídlem Pichlova 649, Pardubice, IČ: 07589441.

1. Předmět
Tento reklamační řád upravuje podmínky, způsob a rozsah uplatňování práv klienta z vadného plnění, které vyplývá z odpovědnosti firmy Kiss Perfekt s.r.o.. za vady poskytnutých kosmetických a masérských služeb v Kosmetickém studiu kissPERFEKT.

2. Uplatňování reklamací
Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je nutné reklamaci uplatnit již během čerpané služby nebo neprodleně po jejím částečném nebo plném uskutečnění. U služeb, u kterých se může vada projevit později (např. barvení obočí, barvení řas, epilace obočí), je nutné uplatnit reklamaci neprodleně po projevení vady s vyloučením zásahů dalších osob. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Kladně nemohou být vyřízeny ani ty reklamace vad, do kterých bylo zasahováno dalšími osobami (např. oprava služby v jiném salonu). Reklamaci lze uplatnit také u služeb, které vinou poskytovatele nebyly klientovi poskytnuty vůbec, ačkoli byly klientem řádně objednány a předem zaplaceny a klient se řádně dostavil k jejich odběru v prokazatelně předem domluveném termínu. Při reklamaci je klient povinen uvést a doložit své
jméno, příjmení, datum narození a adresu, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, a to sepsáním reklamačního listu. V případě ústního podání reklamace je zástupce provozovatele kosmetiky a masáží povinen sepsat s klientem reklamační list a v něm klientovi vydat potvrzení o přijetí reklamace. Reklamační list podepíše přejímající zástupce provozovatele kosmetiky a masáží i klient, který svým podpisem vyslovuje souhlas s obsahem reklamačního protokolu.
Klient je při podávání reklamace povinen doložit:
• doklad o prodeji služby (příjmový doklad, faktura s dokladem o platbě),
• důkazy o vadnosti poskytovaných služeb,
• podrobný popis závady,
• upřesnění kdy a kterou konkrétní osobou byla vadná služba poskytnuta,
• případné další okolnosti a doklady podstatné pro vyřízení reklamace,
• preferovaný způsob zaslání vyjádření provozovatelem – e-mail, poštovní
adresa atd.

3. Vyřizování reklamací
Provozovatel kosmetiky a masáží je povinen klientovi vydat prostřednictvím reklamačního listu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace je klientem požadován. Provozovatel kosmetiky a masáží je povinen po potřebném prozkoumání skutkových okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace klientem, pokud s klientem nebude dohodnuta lhůta delší.

4. Způsob vyřízení reklamace
V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady poskytnuté služby nebo v případech, kdy je to možné i v poskytnutí náhradní služby nebo výměny zboží, jež souvisí s plněním služby. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, budou důvody zamítnutí reklamace písemně sděleny klientovi. V ostatním platí pro reklamace ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

Tento reklamační řád je publikován na webových stránkách provozovatele kosmetických a masážních služeb www.kissperfekt.cz a dále je umístěn na viditelném místě v provozovně.